style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-8809257555105760"
data-ad-slot="9085542108">


Trick or Treat

Flash Game

Mind Reader

playing scene
>> เล่น<<
เวอร์ชัน : ออนไลน์
วิธีเล่น : เลือกตัวเลขสองหลักและคำนวณผลลัพธ์นำมาเลือกสัญลักษณ์ที่ตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์
ภาษา :อังกฤษ
เวลา : ธ.ค 2005


Mole Hit

playing scene
>> เล่น<<
เวอร์ชัน : ออนไลน์
วิธีเล่น : ใช้ค่อนทุบตัวตุ่นที่โพล่ขึ้นมา ถ้าทำคะแนนผ่านก็จะได้ไปยังเลเวลต่อไป
ภาษา :อังกฤษ
เวลา : มี.ค 2006


Custom Search